Member Category

# Гишүүнчлэл/ Membership category ХУВЬ ГИШҮҮН /Individual ЖИЖИГ ДУНДЫН ГИШҮҮН / SMEs КОРПОРЕЙТ ГИШҮҮН / Corporate ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА ГИШҮҮН / International organizations or Foreign invested corporations
  Гишүүнчлэлийн шалгуур / Membership Criteria Хувь хүн болон Монголын ТББ (зохион байгуулагдах үйл ажиллагаанд нэг хүн гишүүнчлэлээр оролцохоор)/ Individuals or NGOs (only one attendee is permitted) 200 хүртэл ажилтантай болон 2.5 тэрбум хүртэл жилийн орлоготой, зохион байгуулагдах үйл ажиллагаанд 2 хүн гишүүнчлэлээ эрхтэй оролцох/ up-to 200 employees and annual revenue less than 2.5B MNT (only two attendees permitted to utilize membership) 200-с дээш ажилтантай болон 2.5 тэрбумаас дээш жилийн орлоготой, зохион байгуулагдах үйл ажиллагаанд 3 хүн гишүүнчлэлээ эрхтэй оролцох / more than 200 employees and annual revenue more than 2.5B MNT (only three attendees permitted to utilize membership Гадаадын хөрөнгө оруулалттай болон гадаадын байгууллагууд зохион байгуулагдах үйл ажиллагаанд 3 хүн гишүүнчлэлээ эрхтэй оролцох / Foreign invested companies or International organizations (only three attendees permitted to utilize membership
  Жилийн гишүүнчлэлийн хураамж / Annual Fee 1 200 000 MNT (сар тутам төлөх боломжтой / payable in monthly basis) 3 000 000 MNT 5 000 000 MNT $5000
ENVISION Тогтмол мэдээ / newsletter
Зах зээлийн судалгаа / Market Research x Захиалгат үйлчилгээ / on demand Захиалгат үйлчилгээ / on demand Захиалгат үйлчилгээ / on demand
Зөвлөх үйлчилгээ / Consulting x 1 цагийн үнэгүй зөвлөгөө / 1 hour free consultation 2 цагийн үнэгүй зөвлөгөө / 1 hour free consultation 1 цагийн үнэгүй зөвлөгөө / 1 hour free consultation
ENGAGE Сарын уулзалт / Monthly meeting Гишүүнчлэлийн 20% хүртэлх хямдрал эдэлнэ / membership discount up to 20% Гишүүнчлэлийн 30% хүртэлх хямдрал эдэлнэ / membership discount up to 30% Гишүүнчлэлийн 40% хүртэлх хямдрал эдэлнэ / membership discount up to 40% Гишүүнчлэлийн 50% хүртэлх хямдрал эдэлнэ / membership discount up to 50%
Танилцах уулзалт / Networking event Гишүүнчлэлийн 20% хүртэлх хямдрал эдэлнэ / membership discount up to 20% Гишүүнчлэлийн 30% хүртэлх хямдрал эдэлнэ / membership discount up to 30% Гишүүнчлэлийн 40% хүртэлх хямдрал эдэлнэ / membership discount up to 40% Гишүүнчлэлийн 50% хүртэлх хямдрал эдэлнэ / membership discount up to 50%
Бизнес аялал / Business Tours Захиалгат үйлчилгээ / on demand Захиалгат үйлчилгээ / on demand Захиалгат үйлчилгээ / on demand Захиалгат үйлчилгээ / on demand
EMPOWER Сургалт / Training x Гишүүнчлэлийн 30% хүртэлх хямдрал эдэлнэ / membership discount up to 30% Гишүүнчлэлийн 40% хүртэлх хямдрал эдэлнэ / membership discount up to 40% Гишүүнчлэлийн 50% хүртэлх хямдрал эдэлнэ / membership discount up to 50%
Удирдлагуудад сургалт / Executive Training x Захиалгат үйлчилгээ / on demand Захиалгат үйлчилгээ / on demand Захиалгат үйлчилгээ / on demand
Зах зээлд нэвтрэхэд зуучлах / Market Entry Support x Захиалгат үйлчилгээ / on demand Захиалгат үйлчилгээ / on demand Захиалгат үйлчилгээ / on demand
About us
Mongolia India Business Council opens to support businesses
©2016 Mongolia-India Business Council.